TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI MALİ DENETİME AİT NOTLAR
HABER / DUYURU

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI MALİ DENETİME AİT NOTLAR

Türkiye Maden İş Sendikası -

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
(MADEN-İŞ SENDİKASI)
MALİ DENETİME AİT NOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

NOT 1: SENDİKANIN FAALİYET KONUSU VE ORGANİZASYONU
Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş Sendikası), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) bünyesinde, Strazburg Cad. No:7 Sıhhiye, Ankara merkez adresinde, maden işkollarında işçi sendikacılığı faaliyetinde bulunmaktadır. Sendikanın ayrıca Ankara, Kütahya, Sivas, Amasya, Manisa, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Balıkesir, Muğla ve Mardin'de şubeleri bulunmaktadır. Sendika'nın ayrıca misafirhane ve dinlenme tesislerine ilişkin olarak merkezi Ankara'da bulunan bir iktisadi işletmesi ve bu işletmenin şubesi durumunda İzmir'de Eğitim ve Dinlenme tesisi mevcuttur.
Maden İş Sendikası İktisadi İşletmesi'nin vergi mükellefiyeti mevcut olup, Ankara Yahya Galip Vergi Dairesinin 879 066 6777 vergi kimlik numaralı mükellefidir.
Müşavirliğimiz ile Maden-İş Sendikası arasında düzenlenmiş olan 22.01.2019 tarihli sözleşmeye dayanılarak; Sendikanın 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemi gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimi, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sendika Ve Konfederasyonların Denetim Esasları Ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik'te belirlenen kapsam ve esaslar dahilinde gerçekleştirilmiştir.
1.1. Sendika Organlarına İlişkin Bilgiler
Sendika'nın 23-24.02.2019 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulu ile 24.02.2019 tarihindeki seçim ile oluşan sendika organlarına ait liste, Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 27.02.2019 tarih ve 88453210-140.09-E.153085 sayısı ile onaylanmıştır.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Adı ve Soyadı Görevi
Nurettin Akçul Genel Başkan
Şeref Zeyrek Genel Başkan Yardımcısı
Tamer Küçükgençay Genel Sekreter
Zekeriya Aydın Genel Mali Sekreter
Hasan Hüseyin Gürbüz Genel Toplu İş Sözleşmesi ve Mevzuat Sekreterliği
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri
Adı ve Soyadı Görevi
Recep Satır Başkan
Adil Bölükbaşı Raportör
Musa Engin Üye
Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri
Adı ve Soyadı Görevi
Erol Kasap Başkan
Talih Kocabıyık Raportör
Abdullah Yeşilyurt Üye
Bülent Aydın Üye
Zekeriya Gültekin Üye
Bağlı Şubeler ve Başkanları
Şube Adı Şube Başkanı Şube Adı Şube Başkanı
Batı Anadolu Şubesi Yusuf Yaman Konya ve Havalisi Şb. Y. Beyazıt Çetin
Cevher İşçileri Şubesi Zekeriya Gültekin Kütahya ve Havalisi Şb. Bülent Aydın
Çeltek Şubesi Cemil Güven Marmara Bölgesi Şb. Musa Engin
Ege 1 Nolu Şubesi Mehmet Ali Çakır Orta Anadolu Şubesi Talih Kocabıyık
Ege Bölgesi Şubesi Recep Satır Soma Şubesi Şevket Şahin
Elbistan ve Afşin Şubesi Adil Bölükbaşı Soma 2 Nolu Şubesi Fahri Yalçın
Hisarcık Şubesi Memiş Guguş Yatağan Şubesi Osman İlhan
Kırka ve Havalisi Şubesi Cafer Çakmak Mardin Şubesi Ali Aygün
1.2. Sendika ve İktisadi İşletmesinin Temsili
Sendikayı her hususta temsil ve ilzam yetkisi, 27.02.2019 tarih ve 18 no.lu karar ile Genel Başkan Nurettin Akçul, Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, Genel Sekreter Tamer Küçükgençay, Genel Mali Sekreter Zekeriya Aydın, Genel Toplu İş Sözleşmesi ve Mevzuat Sekreteri Hasan Hüseyin Gürbüz'den herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yerine getirilmektedir. Alınan karar Ankara 46. Noterliği tarafından 28.02.2019 tarih ve 02459 yevmiye numarasıyla tasdik edilmiştir.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası İktisadi İşletmesini her hususta temsil ve ilzam yetkisi, 29.09.2020 tarih ve 86 no.lu karar ile Tamer Küçükgençay ve Selçuk Çiftçi müşterek imzaları ile yerine getirilmektedir. Alınan karar Ankara 36. Noterliği tarafından 29.09.2020 tarih ve 10665 numarasıyla tasdik edilmiştir.
1.3. İletişim Araçlarına İlişkin Bilgiler
Sendika genel merkezinin ve Sendika İktisadi İşletmesinin iletişim araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
İletişim Aracı Bulunduğu Yer Numarası
Telefon Genel Merkez (312) 231 73 55
Faks Genel Merkez (312) 229 89 31
Telefon İktisadi İşletme Merkez (312) 317 61 25
Faks İktisadi İşletme Merkez (312) 317 62 61
1.4. Muhasebe Sorumluları
Sendikanın muhasebesi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara göre, Sendika bünyesinde bilgisayarla tutulmaktadır. Giderler 7/B seçeneğine göre kaydedilmektedir.
Sendikanın muhasebe işlemleri, sendika bünyesinde bağımlı çalışan Hamza Kayış tarafından yürütülmektedir.
Sendikanın iktisadi işletmesinin muhasebesi ise, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara ve 7/A seçeneğine göre, Sendika merkezi dışında Ankara SMMM Odasına 5768 sicil no ile kayıtlı SMMM Mehmet Kızılarslan tarafından tutulmaktadır.
1.5. Hizmet Binaları ve Taşıt Araçlarının Durumu
Sendika'ya bağlı Mardin Şube, Uşak Temsilciliği, Eskişehir İrtibat Bürosu, Çayeli Temsilciliği, Emet Temsilciliği, Edremit Temsilciliği, Kangal Temsilciliği ve Çan Temsilciliği faaliyetlerinin yürütüldüğü binalar kiralıktır. Genel Merkez ve diğer şubelerin faaliyette bulundukları binalar ile iktisadi işletme faaliyetinin yürütüldüğü Ankara'daki misafirhane ile İzmir'de bulunan eğitim ve dinlenme tesisi binasının mülkiyeti Sendika'ya aittir.
Sendika'nın mülkiyetinde olan gayrimenkuller yasal defterlerinde kayıtlıdır.
Sendikanın kullanmakta olduğu 26 adet taşıt aracının da aktifte kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
1.6. Yasal Defterlerin Onayına İlişkin Bilgiler
Sendikanın ve iktisadi işletmesinin 2021 takvim yılında kullanmış olduğu yasal defterlerin onayına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

1.6.1. Sendika'nın Defter Bilgileri
Defterin Adı Onay Makamı Onay Tarihi Onay No
Yevmiye Defteri Ankara 36. Noterliği 03.12.2020 12422
Defter-i Kebir Ankara 36. Noterliği 03.12.2020 12423
Envanter Defteri Ankara 36. Noterliği 03.12.2020 12424
Merkez Demirbaş Defteri Ankara 46. Noterliği 04.12.2012 09697
Genel Kurul Karar Defteri Ankara 46. Noterliği 28.04.2015 02344
Yönetim Kurulu Karar Defteri Ankara 36. Noterliği 04.01.2021 00026
Başkanlar Kurulu Karar Defteri Ankara 6. Noterliği 03.10.1968 24965
Disiplin Kurulu Karar Defteri Ankara 46. Noterliği 28.04.2015 2343
Denetim Kurulu Karar Defteri Ankara 46. Noterliği 09.01.2019 00336
Aidat Defteri Ankara 36. Noterliği 03.12.2020 12425
Kasa Defteri Ankara 36. Noterliği 07.01.2021 00169
Gelirler Defteri Ankara 46. Noterliği 04.12.2018 07237
Evrak Kayıt Defteri (Gelen Evrak)-1 Ankara 36. Noterliği 09.12.2020 11656
Evrak Kayıt Defteri (Gelen Evrak)-2 Ankara 36. Noterliği 09.12.2020 12655
Evrak Kayıt Defteri (Giden Evrak)-1 Ankara 36. Noterliği 09.12.2020 12656
Evrak Kayıt Defteri (Giden Evrak)-2 Ankara 36. Noterliği 02.12.2021 22398

1.6.2. İktisadi İşletme'nin Defter Bilgileri
Defterin Adı Onay Makamı Onay Tarihi Onay No
Yevmiye Defteri Ankara 30. Noterliği 22.12.2020 13596
Defter-i Kebir Ankara 30. Noterliği 22.12.2020 13598
Envanter Defteri Ankara 30. Noterliği 22.12.2020 13597
Karar Defteri (Ara Tasdik) Ankara 36. Noterliği 07.01.2020 00180
1.7. Muhtasar Beyannameler ve SGK Bildirgelerinin Beyan Durumu
Sendikanın ve iktisadi işletmesinin yıl içindeki muhtasar beyannameleri ve SGK bildirgeleri süresinde verilmiştir. İktisadi İşletmenin ayrıca KDV beyannameleri ile kurum geçici ve kurumlar vergisi beyannameleri de süresinde verilmiştir.
1.8. Kayıt ve Belge Düzeni
Sendika'nın gelir ve giderleri genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak, onaylı defterlere dayanak belgeler esas alınarak, sendika bünyesinde bilgisayar ortamında kaydedilmektedir. Giderlerin muhasebeleştirilmesinde, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen 7/B seçeneği uygulanmaktadır.
Sendika iktisadi işletmesinin gelir ve giderleri ise, muhasebe ilkelerine uygun olarak, onaylı defterlere dayanak belgeler esas alınarak, sendika bünyesi dışında bilgisayar ortamında kaydedilmektedir. Giderlerin muhasebeleştirilmesinde, hizmet işletmeleri için zorunlu olan 7/A seçeneği fonksiyon esasına göre uygulanmaktadır.
NOT 2: SENDİKA MALİ TABLOLARI
2.1. Sendikal Faaliyet Gelir ve Giderleri
GİDERLER GELİRLER
Yönetici Personel Stajyer Ücret ve Giderleri 29.026.746,11 Üyelik ve Dayanışma Aidatı Gelirleri 43.373.172,83
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 8.694.382,96 Banka Faiz Gelirleri 2.332.771,36
Diğer Giderler 1.306.217,35 Diğer Gelir ve Karlar 1.229.776,60
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Giderleri 1.238.914,56 AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Gelirleri 1.050.123,35
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Avans Hesabı Kambiyo Zararları 448.720,98 AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Kambiyo Karları 560.746,88
Toplam 40.714.981,96
Toplam 48.546.591,02

Gelir Fazlası 7.831.609,06
Genel Toplam 48.546.591,02 Genel Toplam 48.546.591,02
Sendikanın gelirleri; aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, üyelik ve dayanışma aidatları, banka faiz gelirleri, faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve karlar, AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje gelirleri ve AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Kambiyo Karlarından oluşmaktadır.
Sendikanın giderleri; sendika genel merkezi ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile personeline ödenen ücretler, sosyal yardımlar, yolluklar, kıdem tazminatları vb. ücret giderleri, idari giderler, eğitim giderleri, Türk-İş ve Industriall Global Union aidat giderleri, sendika grev giderleri, AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje giderleri ve AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Avans Hesabı Kambiyo Zararlarından oluşmaktadır. Ayrıca Sendikanın KDV mükellefi olmamasından dolayı harcama belgeleri KDV dahil toplam tutarı ile gider kaydedilmektedir.
Sendika genel merkezi ve şubelerin yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, ikramiyeler ve ödenecek yolluklar sendika genel kurulu, personelin ücret ve tazminatları ise sendika yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.
2.1.1. Sendikal Faaliyet Gelirleri
Sendikanın 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait faaliyet gelirleri toplamı 48.546.591,02 TL olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
Sendika Gelirleri Tutar
Üyelik ve Dayanışma Aidatı Gelirleri 43.373.172,83
Banka Faiz Gelirleri 2.332.771,36
Diğer Gelir ve Karlar 1.229.776,60
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Gelirleri 1.050.123,35
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Kambiyo Karları 560.746,88
Toplam 48.546.591,02


2.1.1.1. Üyelik ve Dayanışma Aidatı Gelirleri
Sendikanın aylık üyelik aidatı, işçinin çıplak ücretinin 1 günlük tutarının %75'idir. Üye aidatları, ilgililer tarafından Sendikanın banka hesabına yatırıldığı tarih itibarıyla yasal defterlere gelir olarak kaydedilmektedir. Ayrıca sendika yöneticilerine ait üye aidatları ise yöneticilerin bordrolarında gösterilmek suretiyle kesilmekte ve yasal defterlere gelir olarak kaydedilmektedir. Sendikanın banka hesaplarına yatırılan üyelik aidatlarının, yasal defterlere kaydedildiği hususu, banka hesap ekstreleri ve yasal defter kayıtlarının karşılaştırılması ile tespit edilmiştir. Ayrıca merkeze gelen aidat listeleri ile banka hesap ekstreleri ve yasal defter kayıtlarının uyumlu oldukları anlaşılmıştır.
Sendikanın 2021 yılı yasal defterlerinde 648 kodlu hesaba kaydedilmiş olan üyelik aidatı tahsilat tutarı 43.373.172,83 TL'dir. Bu tutar, yukarıda açıklandığı üzere, banka hesap ekstreleri ve merkeze gelen aidat listeleri ile uyumludur.
2.1.1.2. Faiz Gelirleri
2021 yılında vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri toplamı 2.332.771,36 TL'dir. Yasal defter kayıtları ve banka hesap ekstrelerinin karşılaştırılması sonucunda, faiz gelirleri yönünden herhangi bir uyumsuzluk görülmemiştir.
2.1.1.3. Diğer Gelir ve Karlar
Sendikanın 2021 yılında elde ettiği ve yasal defterlerinde '649' hesabına kaydedilen gelirlerinin toplamı 1.229.776,60 TL olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
Hesap No Hesap Adı Tutar
649 SGK Teşvik Gelirleri 649.409,89
649 Kira Gelirleri 429.350,67
649 Sabit Kıymet Satış Kârları 149.896,02
649 Hurda Satışları 1.120,00
649 Yuvarlama Farkları 0,02
Toplam 1.229.776,60

Kira gelirleri, Sendikanın mülkiyetinde bulunan muhtelif daire ve işyerlerinin kiralanması karşılığında elde edilmiştir. Kira gelirlerinin bir kısmı banka aracılığıyla tahsil edilmektedir. Nakit olarak elde edilen diğer kira gelirleri ise şubelere avans olarak verilmektedir.
Sabit kıymet satış kârları, kurumun aktifine kayıtlı olan araçların satışından elde edilen kardan oluşmaktadır.
SGK işveren teşvik gelirleri, 5510 sayılı kanun kapsamında yararlanılan teşvikten oluşmaktadır.
2.1.1.4. AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Gelirleri
İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla Hazine Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sendikanın hesabına gönderilen 135.689,15 EURO karşılığı olan 1.173.989,31 TL'den 96.690,70 EURO karşılığı olan 1.050.123,35 TL'nin yıl içinde amacına uygun olarak harcanması sebebiyle hibe niteliği kazandığından, 1.050.123,35 TL gelir olarak kaydedilmiştir.
2.1.1.5. AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Kambiyo Karları
31.12.2021 tarihi itibariyle sendikanın AB projesi banka hesabında bulunan 51.241,98 EURO'nun değerlemesi sonucu ortaya çıkan 560.746,88 TL tutarında kur farkı karından oluşmaktadır.
2.1.2. Sendikal Faaliyet Giderleri
Sendikanın faaliyet giderleri; ücretler, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, diğer giderler, AB iş güvenliği ve iş sağlığı proje giderleri ve AB iş güvenliği ve iş sağlığı avans hesabının kambiyo zararlarından oluşmaktadır. Gider kayıtlarının dayanak belgelerle uyumlu ve sendikanın faaliyet konusu kapsamında oldukları tespit edilmiştir.
Sendikanın 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait faaliyet giderleri toplamı 40.714.981,96 TL olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
Sendika Giderleri Tutarı
Yönetici ve Personel Ücret ve Giderleri 29.026.746,11
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 8.694.382,96
Diğer Giderler 1.306.217,35
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Giderleri 1.238.914,56
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Avans Hesabı Kambiyo Zararları 448.720,98
Toplam 40.714.981,96

2.1.2.1. Yönetici ve Personel Ücret ve Giderleri
Sendikanın 01.01.2021-31.12.2021 dönemi yönetici ve personel ücret ve ücret niteliğindeki giderler toplamı 29.026.746,11 TL olup, ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
Ücret Giderleri Tutar (TL)
Genel Merkez Ücret Gideri 8.694.506,63
Yönetici Ücretleri (Ücret, Sosyal Yardımlar, İkramiyeler ve İzin Harçlığı) 3.507.297,56
Personel ve Stajyer Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yard., Yolluklar ve Tazminatlar) 5.187.209,07
Orta Anadolu Şube (Nallıhan/Ankara) 1.293.268,45
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 1.170.515,93
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 122.752,52
Ege Bölgesi Şube (Soma/Manisa) 3.832.084,44
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 2.897.332,19
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 934.752,25
Ege Bölgesi 1 Nolu Şube (Soma/Manisa) 1.696.090,58
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 1.349.536,54
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 346.554,04
Batı Anadolu Şube (Tavşanlı/Kütahya) 2.132.330,93
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı vb. Ücretler) 1.610.168,74
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 522.162,19
Kütahya (Merkez) Şube 518.484,04
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 412.275,11
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 106.208,93
Kütahya (Hisarcık) Şube 1.969.750,98
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 1.596.234,22
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 373.516,76
Manisa (Soma) Şube 1.055.228,45
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 711.142,19
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 344.086,26
Manisa (Soma 2 Nolu) Şube 820.224,14
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 697.409,01
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 122.815,13
Eskişehir (Kırka) Şube 1.581.846,77
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 1.433.440,57
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 148.406,20
Kahramanmaraş (Elbistan) Şube 1.097.988,67
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 718.439,17
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 379.549,50
Sivas (Cevher) Şube 806.494,10
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 699.233,88
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 107.260,22
Marmara (Balıkesir) Şube 1.256.956,08
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 1.157.864,85
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 99.091,23
Konya Şube 523.537,03
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 422.924,45
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 100.612,58
Amasya (Çeltek) Şube 478.942,10
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 345.793,12
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 133.148,98
Muğla (Yatağan) Şube 560.593,16
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 410.850,59
Personel Ücretleri (Ücret, İkramiyeler, Sosyal Yardımlar ve Tazminatlar) 149.742,57
Mardin Şube Gideri 705.634,89
Yönetici Ücretleri (Ücret, Huzur Hakları, İkramiyeler, Yemek Yardımı) 705.634,89
Stajyer Öğrenci Ücretleri 2.784,67
Ücret Giderleri Toplamı 29.026.746,11
Yasal defterlerde kayıtlı olan ücret giderlerinin bordrolar ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
Brüt ücret tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ve gelir vergisi stopajına ilişkin sigorta bildirgeleri ve muhtasar beyannameler, mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olup süresinde verilmiş ve ödenmiştir.
Yönetici ve personel net ücret ödemeleri, ilgililerin banka hesaplarına yapılmıştır.
2.1.2.2. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Sendikanın 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler kapsamındaki giderler toplamı 8.694.382,96 TL olup, ayrıntısı aşağıdaki gibidir:
Giderin Cinsi Tutar
Merkez ve Şubelere Ait İdari Giderler 8.694.382,96
Sosyal Amaçlı Giderler 1.433.306,32
Demirbaş Bina Tamir Bakım Gideri 1.379.176,10
Müteferrik Giderler Hesabı 810.679,49
Misafir Ağırlama Gideri 701.464,58
Delege Seçim Ve Genel Kurul Gideri 624.377,58
Vasıta Akaryakıt Gideri 524.340,64
Vasıta Tamir Bakım Gideri 482.457,21
Eğitim Gideri 384.694,33
Tenvir Teshin Su Gideri 327.188,00
Konaklama Ve Ulaşım Gideri 265.265,01
Yemekhane Giderleri Hesabı 241.335,28
Avukatlık Ve Müşavirlik Gideri 233.188,30
Kira Gideri 221.978,66
P.T.T. Gideri 204.505,43
Emlak Taşıt Diğer Vergi Gideri 176.614,33
Vasıta Sigorta Gideri 161.975,48
Vasıta Gideri 139.861,76
Mah. Noter İcra Gideri 121.750,46
Kırtasiye Gideri 116.977,84
Teşkilatlanma Gideri 96.958,67
T.İ.S. Gideri 28.435,87
Menkul Gayrimenkul Sigorta Giderleri 17.851,62
2.1.2.3. Diğer Giderler
Sendikanın 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait diğer gider niteliğindeki giderler toplamı 1.306.217,35 TL olup, 1.176.840,12 TL'si Türk-İş aidatı, 66.806,00 TL'si Industriall Global Union aidatı, 62.571,23 TL'si ise sendika grev yardımlarından oluşmaktadır.
2.1.2.4. AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Giderleri
İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirmesi amacıyla yapılan harcamaların toplam tutarı 1.238.914,56 TL olup, ayrıntısı aşağıda yer almaktadır.
Giderin Cinsi Tutar
Koordinatör Ücreti 146.947,71
Asistan Ücreti 117.441,44
Uygulama Danışmanı Gideri 114.000,00
Eğt. Katılımcı Otel Gideri 105.250,00
Eğitim Danışmanlığı Gideri 89.174,00
Ödül Ve Kapanış Töreni Gideri 75.000,00
Dolaylı Maliyetler Gideri 71.161,30
Eğt. İçin Yiy.İçecek Gideri 69.285,00
Proje Pers.Ve Eğitmen Otel Gideri 52.765,00
İnfografik Proje Filmi Gideri 49.858,00
Yarış.Kaz.Broşür Gideri 49.340,00
Ödül Töreni Katılımcı Otel Gideri 37.100,00
İSG Eğt.Kat.Taşıt Gideri 27.100,00
Eğitim Kat. Kırtasiye Gideri 24.736,25
İSG Uzmanı Gideri 24.500,00
Eğt. İçin Mekan Kiralama Gideri 24.250,00
Sos.Medya Tas.Ve Yönetim Gideri 19.737,60
Yarış.Kur.Ve Kat. Broşür Gideri 19.010,00
Kiralanan Araç Gideri 16.236,00
Yarışmalar İçin Poster Gideri 14.905,00
Yarş.Kaz.Ve Aileleri Taşıt Gideri 14.900,00
Kurumsal Kimlik Tasarım Gideri 13.750,00
Harc. Doğr./Denetim Gideri 10.996,35
Laptop Gideri(2x750=1500Euro) 10.725,48
Odak Grup Trans./Kayıt Gideri 8.750,00
Odak Grup Çevrimiçi Top.Yönt.Gideri 7.500,00
Projeksiyon Gideri 5.986,43
Odak Grup Kat. Kırtasiye Gideri 5.654,00
Gal.Ve Kat.İçin Sertf.Gideri 3.855,00
Roll Ups Gideri 3.700,80
Eğt. Sertf. Gideri 3.346,00
Kırlangıç Bayrağı Gideri 1.953,20
Genel Toplam 1.238.914,56
2.1.2.4. AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Avans Hesabı Kambiyo Zararları
31.12.2021 tarihi itibariyle avans hesabında kalan 38.998,45 EURO'nun değerlemesi sonucu ortaya çıkan 448.720,98 TL tutarında kur farkı zararından oluşmaktadır.
2.2. İktisadi İşletme Gelir ve Giderleri

Türkiye Maden İşçileri Sendikası İktisadi İşletmesi
2021 Yılı Gelir Tablosu (TL)
Net Satışlar 1.019.287,45
Satışların Maliyeti (-) 3.149.769,45
Brüt Satış Karı veya Zararı -2.130.482,00
Faaliyet Karı veya Zararı -2.130.482,00
Olağan Kar veya Zarar -2.130.482,00
Olağan Dışı Gelir ve Karlar 17,45
Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 7.309,00
Dönem Karı veya Zararı -2.137.773,55
Dönem Net Karı veya Zararı -2.137.773,55
Sendika iktisadi işletmesinin faaliyet konusu konaklama hizmetlerinden oluşmaktadır. İktisadi işletme bu kapsamdaki faaliyetini; Ankara'da bulunan misafirhanesi ve İzmir'de bulunan eğitim ve dinlenme tesisinde gerçekleştirmektedir.
İktisadi işletmenin gelirleri esas olarak konaklama hizmet gelirlerinden ve faaliyetin bir sonucu olarak SGK teşvikleri gibi diğer gelirlerden oluşmaktadır.
Sendika iktisadi işletmesinin giderleri ise; büyük bir kısmı personel ücretlerinden oluşan faaliyet giderleri ile temsil ağırlama, tamir bakım, haberleşme, elektrik-su, kırtasiye, akaryakıt giderleri muhasebe ve diğer çeşitli giderler gibi hizmet giderlerinden oluşmaktadır.

2.2.1. Faaliyet Gelirleri
İktisadi işletmenin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait faaliyet gelirlerinin toplamı 1.019.304,90 TL olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir.
İktisadi İşletme Gelirleri
Konaklama Gelirleri 1.022.046,95
Ankara Misafirhane 475.010,37
İzmir Eğt. Ve Dinl. Tesisi 547.036,58
Satıştan İadeler (-) 3.495,00
Net Konaklama Gelirleri 1.018.551,95
Diğer Gelirler 735,50
Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 17,45
Toplam 1.019.304,90
2.2.1.1. Konaklama Gelirleri
Merkezi Ankara olmak üzere İzmir'de de şubesi bulunan iktisadi işletmenin gelirlerinin tamamına yakını konaklama gelirlerinden oluşmaktadır.
İktisadi işletmenin 2021 yılı yasal defterlerinde 600 kodlu hesaba kaydedilmiş konaklama gelirlerinin tutarı 1.022.046,95 TL'dir. Bu tutarın 3.495,00 TL'si iade edilmiş olup, net gelir tutarı 1.018.551,95 TL'dir.
2.2.1.2. Diğer Gelirler
İktisadi işletmenin 602 kodlu hesabında yer alan 735,50 TL tutarındaki diğer gelirlerinin tamamı, SGK personel prim desteğinden oluşmaktadır.
2.2.1.3. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
İktisadi işletmenin 679 kodlu hesabında yer alan 17,45 TL tutarındaki diğer olağandışı gelir ve kârların tamamı kuruş farklarından oluşmaktadır.
2.2.2. Faaliyet Giderleri
Sendika İktisadi İşletmesinin giderlerinin ayrıntısı aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.
Toplam Hizmet Giderleri 3.157.078,45
Ankara Merkez Giderleri 1.533.422,77
İşçi Ücretleri 1.186.483,41
Elektrik -Su- Doğalgaz Giderleri 101.039,09
Temsil Ağırlama Gıda Malzeme Giderleri 96.159,81
Tamir Bakım Giderleri 49.413,12
Gider Kaydedilen Demirbaşlar 25.706,40
Temizlik Malzemesi Giderleri 24.221,41
Muhasebe Müşavirlik Giderleri 21.428,54
Telefon İnternet Haberleşme Giderleri 8.785,54
Turizm Vergisi 7.586,42
Bina İlan Reklam Çevre Temizlik vergisi 3.856,49
Diğer Çeşitli Giderler 3.851,28
Kırtasiye Giderleri 2.804,78
Banka Provizyon Giderleri 1.231,99
Noter Giderleri 420,08
Ato Aidat 357,75
Kargo Giderleri 76,66
İzmir Şube Giderleri 1.616.346,68
İşçi Ücretleri 1.264.750,54
Temsil Ağırlama Gıda Malzeme Giderleri 77.099,36
Elektrik -Su- Dogalgaz Giderleri 59.717,67
Tamir Bakım Giderleri 58.233,46
Temizlik Malzemesi Giderleri 52.527,49
Gider Kaydedilen Demirbaşlar 44.413,51
Diğer Çeşitli Giderler 32.910,37
Akaryakıt ve Tamir bakım Giderleri 7.746,23
Araç Kira Giderleri 7.092,34
Kırtasiye Giderleri 6.045,70
Telefon İnternet Haberleşme Giderleri 5.810,01
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 7.309,00
Beyanname Damga Vergileri 4.156,49
Binek Otomobil Giderleri K.K.E.G 3.083,36
Kuruş Farkları 69,15
2.3. Sendika Konsolide Gelir ve Giderleri
Maden-İş Sendikasının yukarıda ayrıntısı verilen sendikal faaliyet gelir ve giderleri ile iktisadi işletme gelir ve giderlerinin konsolide edilmiş hali aşağıda yer almaktadır.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası İktisadi İşletmesi
2021 Yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu (TL)
Gelirler Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Üyelik ve Dayanışma Aidat Gelirleri 43.373.172,83 43.373.172,83
Banka Faiz Gelirleri 2.332.771,36 2.332.771,36
Diğer Gelirler 1.229.776,60 735,50 1.230.512,10
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Gelirleri 1.050.123,35 1.050.123,35
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Kambiyo Karları 560.746,88 560.746,88
Hizmet (Konaklama) Satış Gelirleri 1.018.551,95 1.018.551,95
Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 17,45 17,45
Toplam 48.546.591,02 1.019.304,90 49.565.895,92
Giderler Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Yönetici Personel Stajyer Ücret ve Giderleri 29.026.746,11 29.026.746,11
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 8.694.382,96 8.694.382,96
Diğer Giderler 1.306.217,35 1.306.217,35
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Giderleri 1.238.914,56 1.238.914,56
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Avans Hesabı Kambiyo Zararları 448.720,98 448.720,98
Satılan Hizmet Maliyeti 3.149.769,45 3.149.769,45
Olağan Dışı Gider ve Zararlar 7.309,00 7.309,00
Toplam 40.714.981,96 3.157.078,45
43.872.060,41

Gelir Fazlası 7.831.609,06 -2.137.773,55 5.693.835,51
NOT 3: SENDİKANIN BİLANÇO HESAPLARI
3.1. Sendikal Faaliyet Bilançosu
Maden-İş Sendikasının sendikal faaliyetlerine ait 31.12.2021 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.


Türkiye Maden İşçileri Sendikası
31 Aralık 2021 Tarihli Bilançosu (TL)
Aktif Tutar (TL)
Dönen Varlıklar 20.940.738,53
Kasa 21.622,27
Bankalar 16.706.656,18
Verilen Depozito ve Teminatlar 3.516,80
Diğer Çeşitli Alacaklar 2.596.946,38
İş Avansları 1.611.994,90
Duran Varlıklar 23.214.471,44
Bağlı Menkul Kıymetler 4,8
Arazi ve Arsalar 0,84
Binalar 13.409.063,69
Taşıtlar 6.154.959,13
Demirbaşlar 3.650.442,98
Aktif Toplamı 44.155.207,97
Pasif
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.112.163,66
Personele Borçlar 16.472,27
Diğer Çeşitli Borçlar 110.290,06
Alınan Diğer Avanslar 572.586,94
Ödenecek Vergi ve Fonlar 862.991,54
Ödenenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 538.151,94
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 11.670,91
Özkaynaklar 42.043.044,31
Geçmiş Yıllar Kârları 80.746.685,25
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 46.535.250,00
Dönem Net Karı 7.831.609,06
Pasif Toplamı 44.155.207,97
3.1.1. Kasa
Sendikanın 31.12.2021 tarihi itibarıyla merkez ve şubelerinin Kasa hesabı bakiyesi 21.622,27 TL'dir. Kasa bakiyesinin tamamı TL cinsindendir.


3.1.2. Bankalar
Sendikanın 31.12.2021 tarihi itibarıyla Bankalar hesabı bakiyesinin toplamı 16.706.656,18 TL'dir. Bankalar hesabı bakiyesinin 15.015.225,90 TL'si vadeli hesaplardan, 936.012,46 TL'si vadesiz hesaplardan, 752.350,12 TL'si AB Projesi Euro hesabından, 1.531,14 TL'si AB Projesi TL hesabından 1.536,56 TL'si ise bankomat hesaplarından oluşmaktadır.
3.1.3 Verilen Depozito ve Teminatlar
Verilen Depozito ve Teminatlar hesabında bulunan 3.516,80 TL tutarındaki bakiye kira için verilen depozito ve Emet Belediyesi Başkanlığı'na verilen kesin ve geçici teminatlardan oluşmaktadır.
3.1.4. Diğer Çeşitli Alacaklar
2.596.946,38 TL tutarındaki Diğer Çeşitli Alacaklar hesabının bakiyesinin 2.564.024,43 TL'si sendikanın iktisadi işletmeden olan alacaklarından, 32.921,95 TL'si ise 2021/Aralık ayı bordro kayıtlarında yer alan asgari geçim indiriminden oluşmaktadır.
3.1.5. İş Avansları
İş Avansları hesabının bakiyesi 1.611.994,90 TL olup, 1.500.000,00 TL'si çanta yapım işi için Promsaş Org. Rek. Tic. Ltd. Şti.'ye ödenen avans bakiyesinden, 111.994,90 TL'si ise Sendika şubelerine verilmiş olan avans bakiyesinden oluşmaktadır.
3.1.6. Maddi Duran Varlıklar
Sendikanın defter kayıtlarında bulunan duran varlıkları 'Arazi ve Arsalar, Binalar, Taşıtlar ve Demirbaşlar' hesaplarında izlenmektedir.
Sendikanın mülkiyetinde olan sabit kıymetlere ilişkin bilgiler TL cinsinden aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
2021 Yılı Sabit Kıymet Hareket Tablosu
Sabit Kıymetler Açılış Bakiyesi Girişler Çıkışlar Terkin Edilenler Kapanış Bakiyesi
Arazi ve Arsalar 0,84 - - - 0,84
Binalar 13.409.063,69 - - - 13.409.063,69
Taşıtlar 5.663.593,02 763.470,09 272.103,98 - 6.154.959,13
Demirbaşlar 3.222.902,95 563.125,81 41.500,00 94.085,78 3.650.442,98
Toplam 22.295.560,50
1.326.595,90
-313.603,98
-94.085,78 23.214.466,643.1.7. Personele Borçlar
Sendikanın 31.12.2021 tarihi itibariyle Personele Borçlar hesap bakiyesi 16.472,27 TL olup, tamamı İş sağlığı ve iş güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla AB projesinde çalışan koordinatör ve asistanın 2021/Aralık dönemi ücret bakiyesinden oluşmaktadır.
Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler
Sendikanın 31.12.2021 tarihi itibarıyla Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler hesap bakiyesi 1.412.814,39 TL olup, 862.991,54 TL'si vergi dairesine ödenecek olan gelir vergisi kesintileri ve damga vergisinden 538.151,94 TL'si ücret sigorta primleri ve işsizlik sigortası primlerinden, 11.670,91 TL'si ise icra kesintileri ve sendika aidat kesintilerinden oluşmaktadır.
3.1.7. Diğer Çeşitli Borçlar
Çeşitli kurum ve kuruluşlara olan borçların izlendiği bu hesabın ayrıntısı aşağıdaki gibidir.
Çayırhan Şubesi Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı 46.606,67
Opet Petrolcülük A.Ş. 38.800,00
Nejla Öztunç 5.265,00
Doğan Royal Tur. Ltd. Şti. 5.047,92
Çetiner Gıda Ltd. Şti. 4.678,07
Ege Bölge Şubesi Yardımlaşma Sandığı 3.840,00
Soma Maden İşçi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2.609,00
Hicaz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 2.595,00
Aras Kargo A.Ş. 848,40
Toplam 110.290,06

3.1.8 Alınan Diğer Avanslar
Sendikanın 31.12.2021 tarihi itibariyle Diğer Alınan Avanslar hesap bakiyesi 572.586,94 TL olup, tamamı iş sağlığı ve iş güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla Hazine Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sendikanın hesabına gönderilen ancak yıl içerisinde harcanmayan tutarı göstermektedir.


3.2. İktisadi İşletme Bilançosu
Türkiye Maden İşçileri Sendikası İktisadi İşletmesi
31 Aralık 2021 Tarihli Bilançosu (TL)
Aktif Tutar (TL)
Dönen Varlıklar 233.759,15
Kasa 30.622,12
Bankalar 88.022,05
Viza Satışları 5.389,99
Devreden KDV 109.724,99
Duran Varlıklar 343.105,96
Demirbaşlar 306.562,67
Özel Maliyetler 36.543,29
Aktif Toplamı 576.865,11
Pasif
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 150.614,23
Satıcılar 500,00
Alınan Diğer Avanslar 6.240,00
Ödenecek Vergi ve Fonlar 58.496,10
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 85.378,13
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 7.730.500,00
Ortaklara Borçlar 7.730.500,00
Özkaynaklar -7.304.249,12
Geçmiş Yıllar Zararları (-) -5.166.475,57
Dönem Net Zararı (-) -2.137.773,55
Pasif Toplamı 576.865,11
İktisadi işletmenin mülkiyetinde olup fiilen kullanılan sabit kıymetlere ilişkin hareket bilgileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Sabit Kıymetler Açılış Bakiyesi Girişler Çıkışlar Terkin Edilenler Kapanış Bakiyesi
Demirbaşlar 76.404,94 231.597,56 1.439,83 - 306.562,67
Özel Maliyetler - 36.543,29 - - 36.543,29
İktisadi İşletmenin 31.12.2021 tarihi itibariyle açıklaması yukarıda yer alan bilanço kalemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer alan tablodaki gibidir.
İktisadi İşletmenin 31.12.2021 tarihi bilançosunda yer alan 'Ortaklara Borçlar' hesabının 7.730.500,00 TL tutarındaki bakiyesi, Sendika Genel Merkezi tarafından İktisadi İşletmeye finansman ihtiyacı gönderilen meblağı ifade etmektedir.
3.3. Konsolide Bilanço Hesapları
Sendika ve İktisadi İşletmesinin 31.12.2021 tarihi itibariyle konsolide bilanço hesaplarına ilişkin bilgiler aşağıda yer alan tablodaki gibidir.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve İktisadi İşletmesi
31 Aralık 2021 Tarihli Konsolide Bilançosu (TL)
Aktif Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Dönen Varlıklar 20.940.736,53 233.759,15 18.610.471,25
Hazır Değerler 16.728.278,45 118.644,17 16.846.922,62
Kasa 21.622,27 30.622,12 52.244,39
Bankalar 16.706.656,18 88.022,05 16.794.678,23
Ticari Alacaklar 3.516,80 5.389,99 8.906,79
Alacak Senetleri 0 5.389,99 5.389,99
Verilen Depozito ve Teminatlar 3.516,80 0,00 3.516,80
Diğer Alacaklar 2.596.946,38 0,00 32.921,95
Diğer Çeşitli Alacaklar 2.596.946,38 0,00 32.921,95
Diğer Dönen Varlıklar 1.611.994,90 109.724,99 1.721.719,89
Devreden KDV 0 109.724,99 109.724,99
İş Avansları 1.611.994,90 0 1.611.994,90
Duran Varlıklar 23.214.471,44 343.105,96 23.557.577,40
Bağlı Menkul Kıymetler 4,80 0 4,80
Arazi Arsalar 0,84 0 0,84
Binalar 13.409.063,69 0 13.409.063,69
Taşıtlar 6.154.959,13 0 6.154.959,13
Demirbaşlar 3.650.442,98 306.562,67 3.957.005,65
Özel Maliyetler 36.543,29 36.543,29
Aktif Toplamı 44.155.207,97 576.865,11 42.168.048,65

Pasif Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.112.163,66 150.614,23 2.262.777,89
Ticari Borçlar 500,00 500,00
Satıcılar 0,00 500,00 500,00
Diğer Borçlar 126.762,33 0,00 126.762,33
Personele Borçlar 16.472,27 0,00 16.472,27
Diğer Çeşitli Borçlar 110.290,06 0,00 110.290,06
Alınan Avanslar 572.586,94 6.240,00 578.826,94
Alınan Diğer Avanslar 572.586,94 6.240,00 578.826,94
Ödenecek Vergi ve Diğ. Yasal Yük. 1.412.814,39 143.874,23 1.556.688,62
Ödenecek Vergi ve Fonlar 862.991,54 58.496,10 921.487,64
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 538.151,94 85.378,13 623.530,07
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 11.670,91 0,00 11.670,91
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 7.730.500,00 0,00
Ortaklara Borçlar 0,00 7.730.500,00 0,00
Özkaynaklar 42.043.044,31 -7.304.249,12 39.905.270,76
Geçmiş Yıllar Kârları 80.746.685,25 0,00 80.746.685,25
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 46.535.250,00 5.166.475,57 46.535.250,00
Dönem Net Zararı (-) 0 2.137.773,55 2.137.773,55
Dönem Net Karı 7.831.609,06 0,00 7.831.609,06
Pasif Toplamı 44.155.207,97 576.865,11 42.168.048,65
NOT 4: FAALİYET SONUCU
Sendikanın 2021 yılına ait faaliyet sonucunun özeti aşağıdaki gibidir:
Sendikal Faaliyet Gelirleri 48.546.591,02
Sendikal Faaliyet Giderleri (-) 40.714.981,96
Sendikal Faaliyet Gelir Fazlası 7.831.609,06
İktisadi İşletme Gelirleri 1.019.304,90
İktisadi İşletme Giderleri (-) 3.157.078,45
İktisadi İşletme Gider Fazlası (-) 2.137.773,55
Toplam Dönem Net Karı 5.693.835,51
2021 yılına ait faaliyet gelir ve giderlerinin ayrıntısı yukarıdaki bölümlerde yer almaktadır. Faaliyet sonucu, Sendika'nın gelir tablosu, yasal defter kayıtları ve belgeleri ile uyumludur.