1 Ocak – 31 Aralık 2021 Hesap Dönemi Yeminli Mali Müşavirlik Mali Denetim Raporu
HABER / DUYURU

1 Ocak – 31 Aralık 2021 Hesap Dönemi Yeminli Mali Müşavirlik Mali Denetim Raporu

Türkiye Maden İş Sendikası -
Türkiye Maden İşçileri Sendikası
(Maden-İş Sendikası)

1 Ocak – 31 Aralık 2021 Hesap Dönemi
Yeminli Mali Müşavirlik
Mali Denetim Raporu

Ankara, 23 Eylül 2022

Türkiye Maden İşçileri Sendikası
(Maden-İş Sendikası)
Denetleme Kurulu'na

Giriş
Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (Maden-İş Sendikası) ('Sendika' olarak anılacaktır) ve Maden İş Sendikası İktisadi İşletmesi'nin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir-gider tablosunu denetlemiş bulunuyoruz.
Mali Tablolarla İlgili Olarak Sendika Yönetiminin Sorumluluğu
Sendika yönetimi mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, mali tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Yeminli Mali Müşavirin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız mali denetime dayanarak bu mali tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere görüş bildirmektir. Mali denetimimiz, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sendika Ve Konfederasyonların Denetim Esasları Ve Tutacakları Defterler İle Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik'te belirlenen kapsam ve 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 21 ve 22 nci maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, mesleki etik ilkelere uyulmasını ve denetimin bağımsızlık ve bağımsızlığın korunması esasına dayalı olarak yürütülmesini gerektirmektedir. Konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere, denetimin planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim çalışmamız, mali tablolardaki tutarlara ilişkin denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, mali tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre; ilişikteki bilanço ve gelir-gider tablosu, Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın ve İktisadi İşletmesi'nin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonucunu, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve raporlama standartları çerçevesinde doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Ankara, 23 Eylül 2022

İbrahim KARA
Yeminli Mali Müşavir