'26 MAYIS TAKİ GENEL GREV, ÖZELLEŞTİRMELERİN DURDURULMASI TALEBİNİ İÇERMELİDİR'
BASIN AÇIKLAMASI

'26 MAYIS TAKİ GENEL GREV, ÖZELLEŞTİRMELERİN DURDURULMASI TALEBİNİ İÇERMELİDİR'

Türkiye Maden İş Sendikası -
TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ: 26 MAYIS TAKİ GENEL GREV, ÖZELLEŞTİRMELERİN DURDURULMASI TALEBİNİ İÇERMELİDİR

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu, 20 Nisan 2010 Salı günü Ankara da toplandı. Toplantı sonucunda alınan kararların aşağıdaki sonuç bildirisiyle işçilere ve kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı:

'Başkanlar Kurulumuz, ekonomik krizin de etkisiyle iş bulma umudunu yitirenlerin de hesaba katılmasıyla yüzde 25 lere doğru tırmanan işsizliğin çok acil ve etkili müdahale gerektiren kanayan bir toplumsal yaraya dönüştüğü görüşündedir. Yüksek işsizlik güvenceli çalışmayı, sendikalı, toplu iş sözleşmeli çalışma düzenini tehdit etmekte, çalışma yaşamını esnekleştirme girişimlerine zemin oluşturmaktadır. 2002 yılında iktidara geldiği zaman en temel hedefini işsizlikle mücadele olarak açıklayan hükümetin işsizlikle mücadelede devletin etkin biçimde istihdam yaratmasını da içeren gerçekçi, uygulanabilir bir işsizlik mücadele acil programını oluşturması ve uygulamaya sokmasını talep etmektedir.Yine Başkanlar Kurulumuz, işletmelerden birer işçi istihdam talep ederek, işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmasını isteyen Hükümetin, kamusal sorumluluğu gereği de özelleştirme uygulamalarını hemen durdurmasının gerektiğini belirterek, Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak özelleştirmeye karşı geçmişten beri demokratik ve hukuki mücadelemizi bütün gücümüz ve olanaklarımızla vermekteyiz. Bu çerçevede, enerji üretim santrallarının ve linyit sahalarının özelleştirilmesi sürecine karşı da mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.

Kamunun varlıklarının özelleştirilmesini, satışını temel bir kaynak sağlama yöntemi olarak kullanan Hükümet 2010 yılını enerjide özelleştirme yılı ilan etmiş, enerji dağıtım ve üretim ünitelerini özelleştirme sürecine sokmuştur. Sendikamız linyit ile çalışan termik santrallara kömür veren Türkiye Kömür İşletmeleri nde örgütlüdür. Yerli kömür ile çalışan termik santralların TKİ kömür sahaları ile birlikte özelleştirilmesi doğrultusunda bir hazırlık olmamasına karşın yerli ve yabancı taliplilerin bu konudaki istekleri basın ve kamuoyuna yansımaktadır.

Özelleştirmeye karşı geçmişten beri, gerek Türk-İş düzeyinde, gerekse genel olarak sendikacılık hareketi düzeyinde ortak bir mücadele platformu oluşturulamamış, sendikalar örgütlü oldukları kumu kuruluşlarının özelleştirilmesine karşı tek tek lokal düzeyde mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Başkanlar Kurulumuz 26 Mayıs ta bütün emek konfederasyonları tarafından hayata geçirilecek olan genel grevin bu konuda sendikacılık hareketine bir fırsat sunduğu görüşündedir.

Bu görüşten hareketle Başkanlar Kurulumuz 26 Mayıs 2010 tarihinde, 6 emek konfederasyonunun ortak kararıyla 26 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilecek olan genel grevin, başta enerji üretim santralları, madenler, şeker fabrikaları olmak üzere, gündemdeki bütün özelleştirmelerin durdurulması temel talebini de içeren biçimde hayata geçirilmesini, bu talebin konfederasyonumuz Türk-İş e iletilmesini kararlaştırmıştır.

Başkanlar Kurulu olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız a ve Samsun da DTP Eski Genel Başkanı Ahmet Türk e yapılan saldırıları kınamakta; bu saldırıların ülkemizin barış ve huzurunu , halkımızın demokrasi içinde bir arada yaşama istek ve kültürünü tehdit eden, toplumsal gerilimleri artıran saldırılar olarak nitelendirmektedir. Başkan Kurulu olarak herkesi, her kesimin düşüncelerini, tepkilerini, taleplerini demokratik meşruiyet içinde ifade etmeye, demokrasi dışı yaklaşımlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

1 Mayıs ta emekçilere Taksim Meydanı nın açılması çok olumlu bir gelişmedir. Biz Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak, emekçilerin saflarını sıkı tutarak aralarına bölücü, tahrikçi, yıkıcı kişi ve grupların girişine izin vermemesi, güvenlik güçlerinin de daha özenli ve dikkatli olmaları durumunda hiçbir olayın çıkmayacağını, emekçilerin Taksim alanında taleplerini, tepkilerini, gür bir sesle haykıracakları bayram havasında bir 1 Mayıs kutlaması olacağına olan inancını belirtmekte; sendikaları ve emekten yana güçleri, alanlarda en güçlü biçimde yerlerini almaya davet etmektedir.